Menu


- Gloob -
Forside
Bestyrelse
Vedtægter
Kalender
Referater
Links

- Andre -
Antenne
Vandværk
Foreninger
Firmaer
Nødsituation

   

Vedtægter for Grønbjerg Langelund og Omegns Borgerforening

§ 1Navn og hjemsted
Stk. 1 Foreningens navn er Grønbjerg Langelund og omegns Borgerforening.
Stk. 2Foreningens hjemsted er Give kommune.
§ 2Formål
Stk. 1Foreningens formål er at varetage lokalsamfundets interesser.
§ 3Medlemskreds
Stk. 1Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
Stk. 2Indmeldelse sker ved henvendelse til en fra foreningens bestyrelse. Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
Stk. 3Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
Stk. 4Medlemmerne betaler et af generalforsamlingens fastsat kontingent.
§ 4Generalforsamling
Stk. 1Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af november måned og indkaldes med mindst to ugers varsel ved annoncering i den lokale dagspresse.
Stk. 3Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer af foreningen.
Stk. 4Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1.Valg af dirigent.
2.Valg af stemmetællere.
3.Formandens beretning.
4.Regnskabsaflæggelse.
5.Behandling af indkomne forslag.
6.Fastsættelse af kontingent.
7.Valg af fem bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år, idet to og tre medlemmer er på valg hvert andet år. Et hvert medlem er pligtig til at modtage valg med undtagelse af medlemmer, der er over 60 år.
8.Valg af to revisorer, som ligeledes er på valg hvert andet år. Valg af en revisorsuppleant.
9.Eventuelt.
Stk. 5Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.
Stk. 6Generalforsamlingen ledes af en dirigent.
Stk. 7Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dig, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.
§ 5Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 2Indkaldelsesfristen for ekstraordinær generalforsamling er to uger.
§ 6Foreningens daglige ledelse
Stk. 1Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen.
Stk. 2Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposterne gælder frem til næste generalforsamling.
Stk. 4Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 5Formanden – og i dennes fraværd næstformanden – indkalder og leder bestyrelsesmøder. Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 6Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede eller hørt.
§ 7Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1Foreningens regnskabsår går fra 1. November til 31. Oktober.
Stk. 2Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskab.
Stk. 3Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
§ 8Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved slag/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2Det påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
§ 9Vedtægtsændringer
Stk. 1Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
§ 10Opløsning
Stk. 1Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver lokalområdets øvrige foreninger – fordelt efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.
§ 11Datering
Stk. 1Således vedtaget på foreningens generalforsamling.

Download Vedtægter som PDF